Rokotep
 

Ochrana pred požiarmi

Dodržiavanie protipožiarných predpisov

V rámci ochrany pred požiarmi zabezpečujeme aj revízie a kontroly požiarnych uzáverov – požiarnych klapiek v súlade s Vyhláškou MV SR č.478/2008 Z.z, ako aj vedenie príslušnej dokumentácie.

Naša dcérska firma Ing. Roman Kocman Vám súčasne ponúka aj činnosť špecialistu požiarnej ochrany spojenú s vypracovaním projektu protipožiarnej bezpečnosti užívanej stavby, resp. pri zmenách stavieb v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi.

  
vypracovanie a vedenie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
vedenie požiarnej knihy
požiarna identifikačná karta
požiarne poriadky pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
požiarne poplachové smernice
požiarne evakuačné plány
zoznam pracovísk s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
vedenie dokladov o kontrolách a revíziách požiarnotechnických zariadení
údaje o požiaroch, o príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
ďalšie doklady, ak sa požadujú podľa predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v náväznosti na charakter technologických procesov
príprava, organizácia a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch objednávateľa v sprievode povereného zástupcu objednávateľa
vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
vykonávanie školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
školenie novoprijatých zamestnancov
pravidelné školenie a overenie vedomosti vedúcich zamestnancov
pravidelné školenie ostatných zamestnancov
školenie zamestnancov preložených na inú prácu
školenie externých zamestnancov
určovanie požiadaviek požiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi
účasť pri protipožiarnych kontrolách vykonávaných štátnym požiarnym dozorom, prípadne inou organizáciou s právomocami na úseku ochrany pred požiarmi
odborná pomoc pri odstraňovaní nedostatkov vyplývajúcich z protipožiarnych kontrol vykonaných orgánmi štátneho požiarneho dozoru
vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
  
ÚvodOchrana pred požiarmiBOZPOdborné školeniaKontrola protipožiarnych klapiekOprávnenie a osvedčenia firmyKontaktné údaje

Zásady ochrany osobných údajov RO-KO TEP s.r.o.
kontakt 0908 759 641      e-mail roman.kocman@rokotep.sk
2010 - 2023 www.rokotep.sk Všetky práva vyhradené.