Rokotep
 

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika.

  
Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
Posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
Zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
Výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
Vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 

V rámci činnosti autorizovaného bezpečnostného technika Vám ponúkame:

Vypracovanie dokumentácie BOZP
Pravidlá na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Politika BOZP a jej realizácia
Analýza rizík a nebezpečenstiev vyplývajúcich pracovného procesu vo Vašej firme
Vypracovanie smernice BOZP
Dokumentácia používania osobných ochranných prostriedkov
Vypracovanie prevádzkových poriadkov pracovísk
Vypracovanie smerníc na zakázané práce ženám a mladistvým, smernice pre práce so zobrazovacími jednotkami, smernice na ochranu nefajčiarov, smernice pre ručnú manipuláciu s bremenami a skladové manipulácie
Ostatná dokumentácia BOZP vo Vašej firme
Odborné školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
Preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
Vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
Odborná a poradenská činnosť
Vedenie evidencie školení BOZP, pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
Promptná spolupráca medzi nami, Vašou firmou a Inšpektorátom práce
ÚvodOchrana pred požiarmiBOZPOdborné školeniaKontrola protipožiarnych klapiekOprávnenie a osvedčenia firmyKontaktné údaje

Zásady ochrany osobných údajov RO-KO TEP s.r.o.
kontakt 0908 759 641      e-mail roman.kocman@rokotep.sk
2010 - 2023 www.rokotep.sk Všetky práva vyhradené.